FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Re-integratietraject


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

 

NIEUWE REGELS

 

 

Reglementering gezondheidstoezicht: ongewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beëindiging wegens “medische overmacht”: geen specifieke wettelijke regeling.

 

Niet van toepassing in geval van arbeidsongeschiktheid t.g.v. arbeidsongeval of beroepsziekte.

 

Re-integratietraject voor  arbeidsongeschikte werknemers in drie fasen:

§  opstart van het traject: door werknemer, adviserend geneesheer of werkgever;

§  beoordeling door  preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA-AG);

§  afhankelijk van uitkomst van beoordeling: hetzij re-integratieplan met aangepast of

           ander werk, hetzij weigering door werkgever omdat re-integratie technisch of

           objectief onmogelijk is of om gegronde reden niet kan worden geëist, hetzij (nog)

           geen re-integratieplan.

 

Omkadering uitvoering van aangepast of ander werk:

§  uitvoering van arbeidsovereenkomst wordt niet (langer) geschorst;

§  weerlegbaar vermoeden dat initiële arbeidsovereenkomst wordt behouden;

§  mogelijkheid om bijlage bij arbeidsovereenkomst op te stellen met afspraken

omtrent uitvoering van aangepast of ander werk;

§  berekening van opzeggingsvergoeding in geval van beëindiging met onmiddellijke

ingang alsof geen aangepast of ander werk;

§  geen recht op gewaarborgd loon i.g.v. arbeidsongeschiktheid tijdens periode van

aangepast of ander werk.

 

Beëindiging van arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan enkel nog wanneer re-integratietraject definitief tot een einde is gekomen:

§  als PA-AG oordeelt dat werknemer definitief ongeschikt is om overeengekomen

werk te hervatten noch in staat is om aangepast of ander werk uit te voeren en

beroepsmogelijkheden werden uitgeput;

§  als werkgever oordeelt dat re-integratieplan technisch of objectief onmogelijk is of

om gegronde reden niet kan worden geëist;

§  als werknemer niet instemt met re-integratieplan.

 

TO DO

§  uitwerken van re-integratiebeleid en jaarlijks overleg en evaluatie in het CPBW;

§  werkgever kan re-integratietraject opstarten:

§   vanaf 1 januari 2017 voor werknemers die na 31 december 2015 arbeidsongeschikt zijn geworden en minstens 4

maanden arbeidsongeschikt zijn;

§   vanaf 1 januari 2018 voor werknemers die vóór 1 januari 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden;

§  rekening houden met nieuwe procedure bij beëindiging  arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht.

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. De informatie is geput uit het voorontwerp van de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar werk en geldt onder voorbehoud van goedkeuring van het wetsontwerp door het Parlement en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended in Labour and Employee Benefits”

PLC Which Lawyer? Yearbook 2009, London, 2009
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios