FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Zoeken


Zoek term: socompact


Nieuwsbrieven (569)

SoCompact 06/01

De Programmawet van 27 december 2005

Download PDF

SoCompact 06/02

Ten laatste op 1 januari 2007 moeten de werkgevers die bedragen overschrijven op de rekening van hun werknemers, daarbij een bijzondere code vermelden

Download PDF

SoCompact 06/03

Voordeel werkbonus (vermindering werknemersbijdragen voor lage lonen) uitgebreid vanaf 1 januari 2006

Download PDF

SoCompact 06/04

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

SoCompact 06/05

Outplacement weigeren dubbel bestraft?

Download PDF

SoCompact 06/06

PC-privé-plan: maximaal vrijgesteld bedrag voor 2006 Voordelen aan werknemers toegekend door een verbonden onderneming gaan bij overdracht van onderneming niet altijd mee

Download PDF

SoCompact 06/07

Rol van de werknemers in de Europese vennootschap: lijst van de inlichtingen die niet meegedeeld moeten worden

Download PDF

SoCompact 06/08

De basis voor de berekening van een vergoeding gelijk aan "x maanden loon"? Een prerevolutionair arrest?

Download PDF

SoCompact 06/09

CO2-solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens: stik niet in de "reglementitis"

Download PDF

SoCompact 06/10

De bevoegdheid tot ontslag van de werkgever: (sub)delegatie en betwisting PC-privé-plan moet niet meer van toepassing zijn op alle personeelsleden van de onderneming Grensbedragen toegelaten beroepsinkomsten gepensioneerden verhoogd

Download PDF

SoCompact 06/11

Schadevergoeding vorderen van een werknemer die wordt ontslagen wegens dringende reden?

Download PDF

SoCompact 06/12

Werf een oudere werknemer aan en verdien gedurende één jaar 400 tot 1.000 euro per maand (tewerkstellingspremie van 1.200 tot 3.000 euro per kwartaal voor Vlaamse werkgever die 50-plusser aanwerft)

Download PDF

SoCompact 06/13

Wie heeft te klagen over de RSZ? Het nieuwe klachtenmeldpunt luistert. De werknemer die een verantwoording inroept voor de dringende reden waarom hij is ontslagen, moet die zelf bewijzen.

Download PDF

SoCompact 06/16

Een gewaarschuwd werkgever is er twee waard: zware sancties op komst bij niet-aangifte van voertuigen onderworpen aan de CO2-solidariteitsbijdrage Zelfstandigen die gecontroleerd worden en instructies ontvangen, zijn geen fabelfiguren

Download PDF

SoCompact 06/17

Slapend rijk worden: niet voor werknemers met wacht

Download PDF

SoCompact 06/14

Bijdragen en inhoudingen op Canady-dry brugpensioenen en Fortis-tijdskredieten: de "definitieve" regeling. De nieuwe activering-bij-herstructurering is (eindelijk) aangekomen: geen terugwerkende kracht.

Download PDF

SoCompact 06/15

Nieuwe doelgroepvermindering en werkuitkering voor sommige laaggeschoolde en erg laaggeschoolde jongeren Generatiepactwet verlaagt leeftijd van jongeren die in aanmerking komen voor de ex-startbaanverplichting, nu jongerenverplichting

Download PDF

SoCompact 06/18

Arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten aannemen, wordt vanaf 1 juni a.s. eenvoudiger

Download PDF

SoCompact 06/19

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

Socompact 06/20

Leeftijd van jongeren die in aanmerking komen voor de ex-startbaanverplichting, nu jongerenverplichting, blijft in Vlaanderen wellicht 26 jaar Een vordering van de RSZ blijft mogelijk ook na een strafgeding waarin werd beslist tot het niet-bestaan van een arbeidsovereenkomst

Download PDF

SoCompact 06/21

Interest op bruto- of nettoloon? Inwerkingtreding van de nieuwe regeling gedeeltelijk onwettig?

Download PDF

SoCompact 06/22

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

SoCompact 06/23

Zwijgen kan goud zijn

Download PDF

SoCompact 06/24

Ademtesten op het werk zijn niet verboden

Download PDF

SoCompact 06/25

Hoed af voor de werkgever. Maar ook een hoofddoek?

Download PDF

SoCompact 06/26

Privacycommissie neemt standpunt in over monitoring van dienstwagens en personeelsbadges Hoed af voor de werkgever. Maar ook een hoofddoek? Aanvulling

Download PDF

SoCompact 06/27

Fysiek en mentaal gezonde werknemers door sport-en cultuurcheques

Download PDF

SoCompact 06/28

CO2-solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens niet discriminerend Ontslag wegens ziekte is geen discriminatie op grond van een handicap

Download PDF

SoCompact 06/29

Het hoofd op de tafel gezet: hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor RSZ-schulden Het ABC van de traceerbaarheid van de tegen beslag beschermde bedragen op een zichtrekening: inwerkingtreding op 1 januari 2007

Download PDF

SoCompact 06/30

Werkgevers voortaan verplicht om actief outplacement aan te bieden Werkgevers betalen voortaan het correctiewerk van de inspectie of de RSZ. En dat per regel.

Download PDF

SoCompact 06/31

Een onderscheid maken op grond van leeftijd is niet altijd discriminerend

Download PDF

SoCompact 06/32

Smoke gets in your eyes Nabevallingsrust kan 1 week langer bij moeilijke zwangerschap

Download PDF

SoCompact 06/33

Van het kastje naar de muur: sociaal inspecteurs mogen (in bepaalde gevallen) zelf kasten openen en werkgevers die dat weigeren, lopen met het hoofd tegen de muur

Download PDF

SoCompact 06/34

Opeenvolgende studentencontracten: voorzichtigheid geboden

Download PDF

SoCompact 06/35

Terug naar school: vanaf 1 september 2006 wordt terugbetaling educatief verlof aan werkgever forfaitair "Activa Start": voordelen bij aanwerving van laaggeschoolde jongeren aangepast en uitgebreid

Download PDF

SoCompact 06/36

Arbeidsongevallen: preventie en beroepsherinschakeling worden gestimuleerd Terug naar school, maar minder lang: vermindering van het maximum aantal uren educatief verlof De stage- en startbonus is er

Download PDF

SoCompact 06/37

Nepsollicitaties: wat mag en moet je doen als werkgever? Telewerk na de wet houdende diverse bepalingen: geen huisarbeid en toch weer wel

Download PDF

SoCompact 06/38

Na voor jongeren met lage scholing nu ook lagere bijdragen voor jongeren met lage lonen (nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2006)

Download PDF

SoCompact 06/39

De solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen: een stand van zaken

Download PDF

SoCompact 06/40

Wanneer een groepsverzekering of een bonus lucht blijken te zijn

Download PDF

SoCompact 06/41

Ervaren werknemers een hoger loon toekennen mag, zelfs indien dat loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen tot gevolg heeft

Download PDF

SoCompact 06/42

Revolutie in de berekening van het vakantiegeld? Werknemers controleren op diefstal bij het verlaten van de onderneming: nog even wachten daarmee!

Download PDF

SoCompact 06/43

Wetgeving over geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt binnenkort aangepast

Download PDF

SoCompact 06/44

Een (zeer) lage opzeggingsvergoeding zegt op zich niets over de aard van andere vergoedingen

Download PDF

SoCompact 06/45

Responsibility split inzake rusttijden

Download PDF

SoCompact 06/46

Personeelsafgevaardigde die zijn mandaat neerlegt, blijft beschermd tegen ontslag De solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen: regularisatietermijn verlengd

Download PDF

SoCompact 06/47

Een goed idee belonen kost een werkgever meer dan de beloning alleen Kan loon het voorwerp zijn van een vordering ex delicto?

Download PDF

SoCompact 06/48

Men blijft jong tot 26 jaar (althans voor de ex-startbaanverplichting, nu jongerenverplichting) Let op voor cao's met verbod om ondernemingsactiviteiten uit te besteden Inactiviteit na 58 jaar leidt tot minder pensioen

Download PDF

SoCompact 06/49

Nalaten outplacement aan te bieden, wordt 1.800 euro duurder vanaf 1 maart 2007

Download PDF

SoCompact 06/50

Scholingsbeding bijna wettelijk geregeld

Download PDF

SoCompact 06/51

De "berichten" van de RSZ hebben geen invloed op de verjaring LIMOSA of de elektronische vangst van "trekvogels"

Download PDF

SoCompact 06/52

Vanaf 1 januari 2007: outplacement voor bruggepensioneerden die beschikbaar moeten blijven op de arbeidsmarkt
Werknemers uit Bulgarije en Roemenië aannemen, wordt vanaf 1 januari 2007 eenvoudiger

Download PDF

SoCompact 07/01

Vertrekvakantiegeld: snellere inning van de RSZ-bijdragen Eens werknemer, niet noodzakelijk altijd werknemer

Download PDF

SoCompact 07/02

Werknemers die tijdelijk hun prestaties verminderen, dán ontslaan, is goedkoper

Download PDF

SoCompact 07/03

Wet houdende diverse bepalingen coördineert en harmoniseert werkgeversbijdragen en inhoudingen op brugpensioenen en pseudo-brugpensioenen

Download PDF

SoCompact 07/04

Houd de dief, als je kan

Download PDF

SoCompact 07/05

Wie is nog zelfstandige? Wettelijke criteria en sociale ruling om uit te maken wie werknemer is en wie niet. Seniorvakantie in werking getreden op 1 januari 2007

Download PDF

SoCompact 07/06

Activeren van bruggepensioneerden. Aan welke prijs?

Download PDF

SoCompact 09/17

Goed werkgeverschap en de grenzen van de gelijkheidsobsessie Verlofdagen van postnatale rust

Download PDF

SoCompact 07/07

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

SoCompact 07/08

De werknemer in een zetel

Download PDF

SoCompact 07/08

De werknemer in een zetel

Download PDF

SoCompact 07/09

Loonvorderingen worden gemakkelijker

Download PDF

SoCompact 07/10

Kaderleden en bestuurders niet immuun voor loonvorderingen

Download PDF

SoCompact 07/11

De wet houdende diverse bepalingen (III): wijzigingen aan het adoptieverlof als nakomertje

Download PDF

SoCompact 07/12

Goal, maar niet "binnen": aanvullende opzeggingsvergoeding wegens te korte opzeggingstermijn Nalaten outplacement aan te bieden toch niet duurder vanaf 1 maart 2007

Download PDF

SoCompact 07/13

De lente is in het land: de Limosa begint te vliegen (meldingsplicht voor uit het buitenland gedetacheerden treedt in werking)

Download PDF

SoCompact 07/14

Nieuwe Sluitingswet op 1 april 2007 in werking getreden

Download PDF

SoCompact 07/15

Discriminatiewetgeving: licht aan het einde van de tunnel?

Download PDF

SoCompact 07/16

Tijdskrediet: enkele belangrijke wijzigingen vanaf 1 juni 2007

Download PDF

SoCompact 07/17

Bijdragen en inhoudingen op brugpensioenen en pseudo-brugpensioenen: alles blijft voorlopig bij het oude

Download PDF

SoCompact 07/18

Wat met de arbeidsovereenkomst van een definitief arbeidsongeschikte werknemer? Belangrijke wijziging op komst.

Download PDF

SoCompact 07/19

Het systeem "geregistreerde aannemers" wijzigt met ingang van 1 januari 2008 Onthaal en begeleiding van beginnende werknemers: alweer een document dat moet worden opgesteld en bijgehouden …

Download PDF

SoCompact 07/20

Na de eindsprint van het parlement nog belangrijke sociaalrechtelijke wijzigingen op komst Vrijstelling jongerenverplichting (ex-startbaanverplichting) bij inspanning voor risicogroepen verlengd

Download PDF

SoCompact 07/21

Wanneer is een sluitingsvergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen?

Download PDF

SoCompact 07/22

Recht op outplacement en sollicitatieverlof: wijzigingen op komst Nieuwe discriminatiewetten zijn gepubliceerd

Download PDF

SoCompact 07/23

Nieuwe wetgeving over geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Download PDF

SoCompact 07/24

De brugpensioenleeftijd na 1 januari 2008

Download PDF

SoCompact 07/25

Verlenging bestaande maatregelen inzake brugpensioen

Download PDF

SoCompact 07/26

Wijziging arbeidsreglement bij invoering van flexibele arbeidsregeling door een cao vereenvoudigd

Download PDF

SoCompact 07/26

Wijziging arbeidsreglement bij invoering van flexibele arbeidsregeling door een cao vereenvoudigd

Download PDF

SoCompact 07/27

Elektronische handtekening bij het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten: much ado about little?

Download PDF

SoCompact 07/28

Samenvallende lesuren en werkuren: na twee beperkingen nu een uitbreiding

Download PDF

SoCompact 07/29

Doelgroepvermindering voor 50- en 57-plussers nu volledig uitgewerkt: hoe ouder hoe meer

Download PDF

SoCompact 07/30

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd Elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie Erratum SoCompact 28 - 2007

Download PDF

SoCompact 07/31

CAO nr. 82 betreffende het recht op outplacement aangepast

Download PDF

SoCompact 07/32

Van 5 naar 1: volledig tijdskrediet zonder "sociaal" motief geeft maar 1 jaar recht meer op onderbrekingsuitkering

Download PDF

SoCompact 07/33

Nog maar eens besparingsmaatregelen met betrekking tot het betaald educatief verlof

Download PDF

SoCompact 07/34

Formulering concurrentiebeding is van belang voor de uitwerking ervan

Download PDF

SoCompact 07/35

Loopbaanvermindering met 1/5 kan worden opgeschort tijdens de duur van ouderschapsverlof

Download PDF

SoCompact 07/36

Huwelijksgeschenken onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen

Download PDF

SoCompact 07/37

Voorwaarden en modaliteiten bepaald waarbinnen de RSZ afbetalingstermijnen kan toestaan Werkgever betaalt voor correctiewerk RSZ uitgevoerd vanaf 1 februari 2007

Download PDF

SoCompact 07/38

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

SoCompact 07/39

Alleen een vrijwillige collectieve arbeidsduurvermindering geeft recht op een doelgroepvermindering

Download PDF

SoCompact 07/40

Sociale verkiezingen 2008: wat met de uitzendkrachten bij de berekening van de tewerkstellingsdrempels? Tewerkstelling van buitenlandse onderzoekers en kaderleden versoepeld Huwelijksgeschenken onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen - erratum

Download PDF

SoCompact 07/41

Geen loon voor niet opgenomen feest-, vervangings- of inhaalrustdagen

Download PDF

SoCompact 07/42

Moeders(chapsrust gaat) boven alles

Download PDF

SoCompact 07/43

Ook ontslagbescherming bij moederschap gaat boven alles

Download PDF

SoCompact 07/44

Sociale verkiezingen in 2008 op dezelfde leest geschoeid als de verkiezingen in 2004

Download PDF

SoCompact 07/45

Gedaan (met werken) is gedaan (met loon)

Download PDF

SoCompact 07/46

Wees voorzichtig wanneer u de voorschotten op RSZ-bijdragen vermindert

Download PDF

SoCompact 07/47

Werkgever moet concreet outplacementaanbod doen aan 45-plusser ontslagen na 1 december 2007

Download PDF

SoCompact 07/48

Eenzelfde technische bedrijfseenheid: wat is dat?

Download PDF

SoCompact 07/49

Opleiden of betalen Bijkomende werkgeversbijdrage voor sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren

Download PDF

SoCompact 07/50

Mogen sociaal inspecteurs de inlichtingen die zij hebben ingewonnen, doorgeven?

Download PDF

SoCompact 07/51

Goedkope huwelijksgeschenken: een bijdrage van de RSZ

Download PDF

SoCompact 07/52

Gelukkig Nieuwjaar vanwege de sociale partners en het parlement: nieuw bonussysteem vanaf 1 januari 2008 op de valreep geregeld in CAO en wet

Download PDF

SoCompact 08/01

Brugpensioen in 2008, enkele bijzonderheden

Download PDF

SoCompact 08/02

Grenzen aan het recht op collectieve actie op basis van het EG-recht

Download PDF

SoCompact 08/03

Wie moet de kosten verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dragen?

Download PDF

SoCompact 08/04

Hemelvaartsdag in 2008 dan toch op een dag naar keuze?

Download PDF

SoCompact 08/05

Altijd de werkgever (De bewijslast bij ontslagverboden)

Download PDF

SoCompact 08/06

Verder werken na een absoluut nietige opzegging van de arbeidsovereenkomst: wat zijn de gevolgen?

Download PDF

SoCompact 08/07

Vermoeden van voltijdse tewerkstelling "bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters": het Hof van Cassatie verduidelijkt

Download PDF

SoCompact 08/08

Koken kost geld: social-profitsector moet nu ook bijdragen betalen aan het Sluitingsfonds

Download PDF

SoCompact 08/09

Sociale balans weegt voortaan wat minder zwaar door CAO nr. 85 betreffende het telewerk aangepast: zeg mij waar en (eventueel ook) wanneer

Download PDF

SoCompact 08/10

Alle werknemers die 4 of meer weken ziek zijn geweest, kunnen voortaan op bezoek bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voordat ze het werk hervatten Voorwaarden om tewerkstellingspremie voor 50-plussers te bekomen, zijn versoepeld sinds 1 januari 2008

Download PDF

SoCompact 08/11

De RSZ-bijdragen wanneer het zelfstandig zijn maar schone schijn was: de pil wordt verguld

Download PDF

SoCompact 08/12

Het Hof van Cassatie bevestigt: ook werklieden kunnen misbruik van ontslagrecht inroepen

Download PDF

SoCompact 08/13

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

SoCompact 08/14

Traditionele "voorjaarswetten" in de Kamer bevatten vooral "reparatiewerk", o.m. aan het nieuw bonussysteem

Download PDF

SoCompact 08/15

Interessante interestontwikkelingen

Download PDF

SoCompact 08/16

Afspraken over de opzeggingstermijn kunnen soms vooraf

Download PDF

SoCompact 08/17

De RSZ weigert de aangifte van een werknemer: hoe en wanneer reageren?

Download PDF

SoCompact 08/18

Naar een “sociale rentevoet”

Download PDF

SoCompact 08/19

De sociale dialoog in KMO’s: de kogel is door de kerk

Download PDF

SoCompact 08/20

De werkbonus en wat u daarover moet weten

Download PDF

SoCompact 08/21

Noch recente, noch aangekondigde belangrijke wijzigingen te signaleren

Download PDF

SoCompact 08/22

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 08/23

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 08/24

Verhoging maximumbedrag vrijgestelde vakbondspremie

Download PDF

SoCompact 08/25

De onverbiddelijke verschuldigdheid van de RSZ-bijdragen: ook voor enkele uren

Download PDF

SoCompact 08/25

De onverbiddelijke verschuldigdheid van de RSZ-bijdragen: ook voor enkele uren

Download PDF

SoCompact 08/26

Wat als een partij bij een arbeidsovereenkomst zich ten onrechte beroept op beëindiging door overmacht?

Download PDF

SoCompact 08/27

"Stop die discriminatie!" Hoever kan de rechter gaan bij dergelijk bevel?

Download PDF

SoCompact 08/28

Discriminerend aanwervingsbeleid kan bestaan, zelfs als geen klager werd geïdentificeerd

Download PDF

SoCompact 08/29

CAO nr. 25 over de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers geactualiseerd

Download PDF

SoCompact 08/30

Werknemer die zorgt voor gehandicapt kind, mag niet gediscrimineerd worden

Download PDF

SoCompact 08/31

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 08/32

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voortaan ook voor uitzendkrachten

Download PDF

SoCompact 08/33

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 08/34

RSZ-instructies aan de werkgevers voortaan op portaalsite van de sociale zekerheid

Download PDF

SoCompact 08/35

Verlof wegens pleegzorg binnenkort operationeel

Download PDF

SoCompact 08/36

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 08/37

De verhoging van het interprofessioneel minimumloon op 1 oktober 2008 zal niet leiden tot een verlaging van de structurele vermindering van de RSZ-bijdragen

Download PDF

SoCompact 08/38

Kortgedingrechter beveelt 'voorlopige' re-integratie van werknemer in functie

Download PDF

SoCompact 08/39

"Politieke" stakingen en immobilisme

Download PDF

SoCompact 08/40

Gepensioneerden mogen meer werken: grensbedragen toegelaten beroepsinkomsten fors verhoogd

Download PDF

SoCompact 08/41

Deeltijds loon, voltijdse opzeggingsvergoeding Opzeggingsvergoeding van arbeidsongeschikte werknemer die deeltijds het werk hervat, moet worden bere-kend op voltijds loon

Download PDF

SoCompact 08/42

Sociale partners onderschrijven gedragscode over gelijke behandeling bij werving en selectie

Download PDF

SoCompact 08/43

Akkoord in de Nationale Arbeidsraad over alcohol- en drugbeleid in de onderneming

Download PDF

SoCompact 08/44

Vrije ademtests weldra afgeblazen

Download PDF

SoCompact 08/45

Het globaal vaststellen van het bedrag van de verschuldigde RSZ-bijdragen: wanneer kan de RSZ dat doen?

Download PDF

SoCompact 08/46

Verlof wegens pleegzorg eindelijk operationeel na verschijnen uitvoeringsmaatregelen

Download PDF

SoCompact 08/47

Vermoeden van voltijdse tewerkstelling bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters. Hoe ver reikt dat?

Download PDF

SoCompact 08/48

"Verzwaard risico" op arbeidsongevallen leidt tot zwaardere lasten

Download PDF

SoCompact 08/49

Traditionele eindejaarswetten in de Kamer Vanaf 1 januari 2009 verjaren vorderingen van en tegen de RSZ in principe na 3 jaar

Download PDF

SoCompact 08/50

Vaders en moeders in het ontwerp van programmawet

Download PDF

SoCompact 08/51

Verplichte solidariteitsbijdrage voor werkgevers die hun DIMONA-verplichting niet nakomen

Download PDF

SoCompact 08/52

Financiering betaald educatief verlof gewijzigd Wanneer kan het recht op een doelgroepvermindering worden overgedragen?

Download PDF

SoCompact 09/01

Overgangsregeling voor de bijkomende bijdrage voor betaald educatief verlof

Download PDF

SoCompact 09/02

Pas op, geachte werkgevers, als u de verkeersboetes van uw werknemers betaalt!

Download PDF

SoCompact 09/03

Systeem "verzwaard risico" operationeel sinds 1 januari 2009

Download PDF

SoCompact 09/04

Vijftigplussers worden nog goedkoper Arbeidsvergunning blijft nodig voor de tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen Langdurig ingezetenen krijgen vlotter toegang tot de Belgische arbeidsmarkt

Download PDF

SoCompact 09/05

Hoe lang is een werknemer die kandidaat-personeelsafgevaardigde is, beschermd tegen ontslag?

Download PDF

SoCompact 09/06

Werknemer die wordt ontslagen om dringende reden tijdens opzeggingstermijn, verliest recht op aanvullende opzeggingsvergoeding

Download PDF

SoCompact 09/07

RSZ-vrije premies zijn niet evident

Download PDF

SoCompact 09/08

Naar een lente met belangrijke wijzigingen op sociaalrechtelijk vlak?

Download PDF

SoCompact 09/09

Brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar

Download PDF

SoCompact 09/10

Overgang tussen de verschillende stelsels van tijdskrediet kan voortaan soepeler

Download PDF

SoCompact 09/11

Overleven tijdens de economische en financiële crisis: de overheid helpt

Download PDF

SoCompact 09/12

Werkgeverstussenkomst in verplaatsingskosten hoger sinds 1 februari 2009

Download PDF

SoCompact 09/14

Besparen op personeelskosten zonder ontslag: biedt de overbruggingspremie soelaas? Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar

Download PDF

SoCompact 09/13

1/2 + 1/2 = 1 Werknemer die voltijds werkt door twee halftijdse jobs te combineren bij twee werkgevers, heeft recht op ouderschapsverlof

Download PDF

SoCompact 09/15

Alcohol op het werk: arbeidsreglement aan te passen vóór 1 april 2010 Economische Herstelwet

Download PDF

SoCompact 09/16

Aanvullingen op Vlaamse overbruggingspremie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Download PDF

SoCompact 09/20

Geen socialezekerheidsbijdragen op welbepaalde anciënniteitspremies

Download PDF

SoCompact 09/21

Ecocheques vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen vanaf 1 maart 2009 Wet houdende diverse bepalingen

Download PDF

SoCompact 09/18

Activerend beleid bij herstructureringen is fundamenteel gewijzigd

Download PDF

SoCompact 09/19

Nieuwe crisismaatregelen om de tewerkstelling te beschermen

Download PDF

SoCompact 09/22

De invoering van de ecocheque is nu echt een feit

Download PDF

SoCompact 09/23

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 09/24

Ontevreden werkgever kan voortaan sneller overstappen naar een andere externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Download PDF

SoCompact 09/25

Ontslag in een periode met verminderde arbeidsprestaties: ook verminderde ontslagvergoeding?

Download PDF

SoCompact 09/26

Anticrisiswet gepubliceerd Collectief ontslag moet ook ter kennis gebracht worden van de federale overheid

Download PDF

SoCompact 09/27

Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes: ook bij minnelijke schikking of onmiddellijke inning

Download PDF

SoCompact 09/28

Eindelijk kan de crisis worden bestreden: uitvoeringsbesluiten Anticrisiswet gepubliceerd

Download PDF

SoCompact 09/29

Ontslag omwille van een niet-bewezen dringende reden is willekeurig

Download PDF

SoCompact 09/30

Informatie en raadpleging vóór collectief ontslag: de collectiviteit eerst

Download PDF

SoCompact 09/31

Aanbreng van clientèle als voorwaarde voor het recht op een uitwinningsvergoeding: harde bewijzen zijn nodig

Download PDF

SoCompact 09/32

Overdracht van vakantie naar een volgend jaar: uitzonderlijk toch toegelaten?

Download PDF

SoCompact 09/33

Anticrisismaatregelen: ook daling van bestellingen kan een onderneming de kwalificatie "onderneming in moeilijkheden" bezorgen

Download PDF

SoCompact 09/34

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 09/35

Aanvullingen door de werkgever van crisisvoordelen toegekend door de overheid

Download PDF

SoCompact 09/36

Vakantiegeld op vakantiegeld: leve (het einde van) de vakantie

Download PDF

SoCompact 09/37

Bijzondere bijdrage pseudobrugpensioenen niet verschuldigd op aanvullingen bij crisistijdskrediet

Download PDF

SoCompact 09/38

Brief aan werkgevers met jonge ouders in dienst

Download PDF

SoCompact 09/39

Collectief ontslag op niveau: wie raadpleegt de werknemers tijdig binnen een concern?

Download PDF

SoCompact 09/40

Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor RSZ-schulden bij faillissement overleeft eerste aanval

Download PDF

SoCompact 09/41

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 09/42

Regularisatie van illegaal in België verblijvende buitenlanders: werkgevers kunnen helpen

Download PDF

SoCompact 09/43

Ontslag tijdens vermindering van prestaties door ouderschapsverlof: geen verminderde opzeggingsvergoeding

Download PDF

SoCompact 09/44

Overeenkomst over de opzeggingsvergoeding mag worden gesloten bij de kennisgeving van het ontslag

Download PDF

SoCompact 09/45

E-mails lezen van een werknemer: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden

Download PDF

SoCompact 09/46

RSZ-loze parfum: waardebons vrij van socialezekerheidsbijdragen

Download PDF

SoCompact 09/47

Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: oprichtingsvoorwaarden

Download PDF

SoCompact 09/48

Extralegale vakantie schorst de opzeggingstermijn

Download PDF

SoCompact 09/49

Meer krijgen dan de wettelijke opzeggingsvergoeding: een kwestie van forfait en een nulletje

Download PDF

SoCompact 09/50

Regularisatie van illegaal in België verblijvende buitenlanders op basis van arbeid: nuancering Traditionele eindejaarswetten in de Kamer

Download PDF

SoCompact 09/51

Wat legt de regering onder de kerstboom? Een lijstje met de 18 belangrijkste sociaalrechtelijke nieuwigheden Forfaitaire crisispremie voor ontslagen werklieden Wijzigingen aan de bestaande crisismaatregelen

Download PDF

SoCompact 09/52

Eindejaarswetten vervolg - Vlottere bewijsvoering van kosten ten laste van de werkgever

Download PDF

SoCompact 09/53

Nieuwjaarswensen

Download PDF

SoCompact 10/01

De Programmawet bindt de strijd aan tegen zwartwerk door zelfstandigen

Download PDF

SoCompact 10/02

Werkgeversbijdragen en inhoudingen op brugpensioenen en pseudo-brugpensioenen

Download PDF

SoCompact 10/03

Programmawet voert nieuwe administratieve geldboete in voor werknemers die zwartwerken

Download PDF

SoCompact 10/04

Nieuwe vergoedingsregeling voor van het werk verwijderde zwangere vrouwen brengt nieuwe informatieplicht met zich

Download PDF

SoCompact 10/05

Berekening van de opzeggingsvergoeding bij deeltijds ouderschapsverlof: wetgever schikt zich naar de rechtspraak van het Hof van Justitie

Download PDF

SoCompact 10/06

Startbaanwetgeving aangepast: administratieve vereenvoudiging en nieuwe mogelijkheid tot vrijstelling Nieuwe doelgroepvermindering voor mentors

Download PDF

SoCompact 10/07

Kleine ondernemingen in moeilijkheden moeten de crisispremie niet betalen

Download PDF

SoCompact 10/08

Het win-winplan

Download PDF

SoCompact 10/09

De nieuwe doelgroepvermindering voor mentors of hoe de overheid het aanbieden van stageplaatsen wil aanmoedigen Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen

Download PDF

SoCompact 10/10

Tijdelijke versterking doelgroepvermindering voor zeer jonge werknemers en structurele vermindering voor werknemers met lage lonen

Download PDF

SoCompact 10/11

Van 1 naar 2 en van 50 naar 51: sinds 1 maart 2010 beperkter recht op uitkeringen bij tijdskrediet

Download PDF

SoCompact 10/12

Informatieplicht werkgever bij werkverwijdering zwangere vrouwen

Download PDF

SoCompact 10/13

Werkgeversbijdragen en inhoudingen op (pseudo)brugpensioenen: nieuwe regeling officieel in werking getreden op 1 april 2010

Download PDF

SoCompact 10/14

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist

Download PDF

SoCompact 10/15

Doelgroepvermindering voor jonge werknemers aangepast aan de recentste wijzigingen in de startbaanwetgeving

Download PDF

SoCompact 10/16

Versterking structurele vermindering en afschaffing van bepaalde doelgroepverminderingen in het vooruitzicht gesteld

Download PDF

SoCompact 10/17

Premie voor oudere werknemers die vrijwillig overstappen van zwaar naar lichter werk

Download PDF

SoCompact 10/18

Crisismaatregelen verlengd tot 30 september 2010

Download PDF

SoCompact 10/19

Crisispremie voor ontslagen werklieden gewijzigd

Download PDF

SoCompact 10/20

Ook werknemers zonder autonome beslissingsbevoegdheid kunnen buiten het toepassingsgebied vallen van de voorschriften m.b.t. de arbeidsduur

Download PDF

SoCompact 10/21

Opzeggingstermijn is ook een kwestie van beloning van trouw

Download PDF

SoCompact 10/22

Startbaanwetgeving nogmaals aangepast

Download PDF

SoCompact 10/23

Alcohol binnenbrengen in de onderneming is niet langer bij wet verboden

Download PDF

SoCompact 10/24

Overbruggingspremie kan nog tot 30 juni 2010 worden aangevraagd of verlengd

Download PDF

SoCompact 10/25

Werkgevers kunnen ten onrechte betaalde crisispremie tot 30 juni 2010 terugvorderen bij de RVA

Download PDF

SoCompact 10/26

RVA aanvaardt aanvragen tot terugbetaling van de crisispremie tot 30 september 2010 Bestraffing van inbreuken op de sociale wetgeving vereist nog altijd schuld

Download PDF

SoCompact 10/27

Van de formule-Claeys naar de Code-Daems?

Download PDF

SoCompact 10/28

RSZ maakt bekend voor welke kosten ten laste van de werkgever een forfait wordt aanvaard

Download PDF

SoCompact 10/29

Geboorte van een tweeling verleent geen recht op dubbel ouderschapsverlof

Download PDF

SoCompact 10/30

Crisismaatregelen blijven van kracht tot 31 december 2010

Download PDF

SoCompact 10/31

Betaald educatief verlof: geen wijzigingen in het nieuwe schooljaar

Download PDF

SoCompact 10/32

RSZ-bijdragen op premies voor vrijwillig vertrek

Download PDF

SoCompact 10/33

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 10/34

Voortaan recht op borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte

Download PDF

SoCompact 10/35

Enkel de ontstentenis van een “legitiem” verband met het gedrag van de arbeider maakt een ontslag willekeurig

Download PDF

SoCompact 10/36

Kaderleden mogen zich niet te star opstellen t.a.v. van functiewijzigingen

Download PDF

SoCompact 10/37

Eerste cassatiearrest over de Arbeidsrelatieswet

Download PDF

SoCompact 10/38

Bij overdracht van onderneming gaan altijd alle werknemers mee

Download PDF

SoCompact 10/39

Vanaf 1 januari 2011 is de elektronische maaltijdcheque een feit

Download PDF

SoCompact 10/40

Systeem "verzwaard risico (op arbeidsongevallen)" aangepast

Download PDF

SoCompact 10/41

Einde aan de kennelijke onredelijkheid m.b.t. willekeurig ontslag

Download PDF

SoCompact 10/42

Vertrekvakantiegeld ook verschuldigd bij opname voltijds thematisch verlof

Download PDF

SoCompact 10/43

Cumulatie van Vlaamse tewerkstellingspremie voor vijftigplussers en federale werkuitkering niet meer mogelijk Maaltijdcheques ook voor de dagen van afwezigheid in het kader van betaald educatief verlof

Download PDF

SoCompact 10/44

De eerste wijzigingen aan het systeem van de ecocheques EHBO voor werknemers in een nieuw kleedje vanaf 1 januari 2011

Download PDF

SoCompact 11/01

Crisismaatregelen voor de vierde keer op rij verlengd Regels over het welzijn op het werk van uitzendkrachten aangepast

Download PDF

SoCompact 11/02

Bonusplannen: enkele kleine wijzigingen op het vlak van de procedure

Download PDF

SoCompact 11/03

Tweede cassatiearrest over de Arbeidsrelatieswet

Download PDF

SoCompact 11/04

Zwanger of niet zwanger, dat is de kwestie: ontslagbescherming ook voor zelfstandige vrouwen

Download PDF

SoCompact 11/05

Economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie verlengd tot 31 maart 2011 Uitvoering van een (nog) niet bestaand interprofessioneel akkoord 2011-2012

Download PDF

SoCompact 11/06

Afstand van rechten door de werknemer kan meestal alleen achteraf

Download PDF

SoCompact 11/07

De Vlaamse overbruggingspremie is niet meer

Download PDF

SoCompact 11/08

Europese regels voor mobiele werknemers ook voor onderdanen van derde landen

Download PDF

SoCompact 11/09

Vertrekvakantiegeld niet (meer) verschuldigd bij opname voltijds thematisch verlof Sociale verkiezingen wellicht van 7 tot 20 mei 2012

Download PDF

SoCompact 11/10

Deeltijdse werknemers en RSZ-bijdragen

Download PDF

SoCompact 11/11

PC-privé-plan

Download PDF

SoCompact 11/12

Eten met maaltijdcheques, twee wetenswaardigheden over een door werknemers gesmaakt voordeel

Download PDF

SoCompact 11/13

Van crisis naar begeleiding: economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie verlengd tot 31 mei 2011, wellicht tot 31 december 2011

Download PDF

SoCompact 11/14

Loonnorm voor 2011 en 2012 bij koninklijk besluit bepaald op 0,3 %

Download PDF

SoCompact 11/15

Regeringscompromis met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord goedgekeurd door Kamer en Senaat

Download PDF

SoCompact 11/16

Privégebruik mobiele telefonie: het standpunt van de RSZ

Download PDF

SoCompact 11/17

Eerste stappen naar een harmonisatie van de rechtspositie van arbeiders en bedienden deze week gepubliceerd, maar tot 1 januari 2012 blijft alles bij het oude Afwezigheid tijdens de arbeidsuren omwille van betaald educatief verlof geeft recht op een maaltijdcheque: het definitieve standpunt van de RSZ

Download PDF

SoCompact 11/18

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 11/19

Deze week: family time in het sociaal recht

Download PDF

SoCompact 11/20

Minnelijke schikking uitgebreid, ook in het sociaal strafrecht

Download PDF

SoCompact 11/21

De sociale verkiezingen 2012: de countdown begint!

Download PDF

SoCompact 11/22

De enige kandidaat voor de sociale verkiezingen geniet geen ontslagbescherming als personeelsafgevaardigde

Download PDF

SoCompact 11/23

Herstructureringskaarten voor werknemers van ondernemingen in faling

Download PDF

SoCompact 11/24

Beschermde werknemer kan afstand doen van de beschermingsvergoeding: eindelijk duidelijkheid

Download PDF

SoCompact 11/25-34

Arbeidstijd en loon zijn geen Siamese tweelingen

Download PDF

SoCompact - bijzondere editie van 7 juli 2011

Extra editie: Grondwettelijk Hof zegt “ja maar” (maar dan op de vraag of de verschillen in opzeggingstermijn tussen arbeiders en bedienden ongrondwettelijk zijn)

Download PDF

SoCompact 11/35

Vaders en meeouders beter beschermd tegen ontslag

Download PDF

SoCompact 11/36

Plan Activa uitgebreid, maar met strengere controle

Download PDF

SoCompact 11/37

Regels m.b.t. studentenarbeid wijzigen vanaf 1 januari 2012

Download PDF

SoCompact 11/38

Leeftijdsgebonden loonschalen mogen niet, tenzij in afwachting van schalen op basis van objectieve criteria

Download PDF

SoCompact 11/39

Welke documenten mogen de sociaal inspecteurs opsporen?

Download PDF

SoCompact 11/40

Studentenarbeid in 2012: de nieuwe regels op een rijtje

Download PDF

SoCompact 11/41

Een nieuwe formule-Claeys Een nieuwe CAO nr. 102 van de Nationale Arbeidsraad waarborgt het behoud van de rechten van de werknemers bij overdracht onder gerechtelijk gezag (maar nog niet onmiddellijk)

Download PDF

SoCompact 11/42

Opnieuw twee weetjes over de maaltijdcheque

Download PDF

SoCompact 11/43

Ook zonder arbeidsprestaties kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn

Download PDF

SoCompact 11/44

RSZ lanceert nieuwe online-diensten ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de nieuwe regels m.b.t. studentenarbeid

Download PDF

SoCompact 11/45

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 11/46

De opzeggingsvergoeding van een werknemer met verminderde arbeidsprestaties: eindelijk volledige opklaring?

Download PDF

SoCompact 11/47

Betwistingen i.v.m. kandidatenlijsten kunnen enkel in de voorprocedure worden opgeworpen RSZ kan sanctie bij ontduiking van de solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen milderen

Download PDF

SoCompact 11/48

Weer een stapje verder in het volledig elektronisch maken van de aangifteverplichtingen van de werkgever

Download PDF

SoCompact 11/49

Bezwaarmogelijkheid voor ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld

Download PDF

SoCompact 11/50

Arbeidsovereenkomsten: wat verandert er op 1 januari 2012? (deel 1)

Download PDF

SoCompact 11/51

Arbeidsovereenkomsten: wat verandert er op 1 januari 2012? (deel 2)

Download PDF

SoCompact 11/52

Arbeidsovereenkomsten: wat verandert er op 1 januari 2012? (deel 3)

Download PDF

SoCompact 12/01

Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012

Download PDF

SoCompact 12/02

Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T

Download PDF

SoCompact 12/03

Het plan activa op twee punten gewijzigd Het stelsel van het halftijds brugpensioen gesloten voor nieuwe intreders sinds 1 januari 2012

Download PDF

SoCompact 12/04

Tot 31 december 2013 blijft arbeidsvergunning nodig voor de tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen Jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage wegens economische werkloosheid

Download PDF

SoCompact 12/05

Wie van de drie: werknemer, werkgever, RSZ? De bewijslast bij niet regelmatig geregistreerde deeltijdse arbeid

Download PDF

SoCompact 12/06

Belangrijke wijzigingen op til in de Belgische vakantiewetgeving

Download PDF

SoCompact 11/07

Wanneer drinken op het werk niet verboden, maar verplicht is

Download PDF

SoCompact 12/08

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 12/09

Waar Elio Di Rupo e tutti quanti mee bezig zijn

Download PDF

SoCompact 12/10

Nieuw, nieuwer, nieuwst: forse verhoging van de bijdragen op de SWT’s (= de voormalige brugpensioenen), de Canada Dry-stelsels en Fortis-tijdskredieten

Download PDF

SoCompact 12/11

Verruiming: sociaal inspecteurs mogen meer documenten opsporen Een laaiende lente: twee wetten houdende diverse bepalingen op komst De vermoedens bij niet-naleving van de verplichtingen inzake deeltijds werken: eindelijk duidelijkheid?

Download PDF

SoCompact 12/12

Verlaging werkgeversbijdrage asbestfonds: een sigaar uit eigen doos Strafonderzoek stuit voortaan verjaringstermijn van de schuldvordering van de RSZ Grotere dwang om globaal 1,9% van de loonmassa te besteden aan opleiding

Download PDF

SoCompact 12/13

Wordt het eerbiedigen van een leeftijdspiramide bij collectief ontslag verplicht? Maximum aantal uren educatief verlof voor opleidingen tot een knelpuntberoep en die leiden tot een eerste diploma hoger secundair onderwijs wordt verhoogd

Download PDF

SoCompact 12/14

SWT (voltijds brugpensioen) beneden de leeftijd van 60 jaar, wat kan nog?

Download PDF

SoCompact 12/15

De hogelonengrens voor berekening RSZ-verminderingen is verhoogd

Download PDF

SoCompact 12/16

Het niet vervullen van de DIMONA-plicht kan zware financiële gevolgen hebben

Download PDF

SoCompact 12/17

Heeft een afgewezen sollicitant het recht te vernemen of iemand anders werd aangeworven?

Download PDF

SoCompact 12/18

De forfaitaire vergoeding verschuldigd bij niet betaling van de solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens kan betwist worden voor de arbeidsrechtbank

Download PDF

SoCompact 12/19

De RSZ stapt mee in het tabletverhaal

Download PDF

SoCompact 12/20

Geen RSZ-bijdragen op vergoeding omwille van een na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gesloten concurrentiebeding

Download PDF

SoCompact 12/21

Hoe wordt de SWT-bedrijfstoeslag berekend bij vermindering van arbeidsprestaties?

Download PDF

SoCompact 12/22

Weldra moeten ondernemingen vacatures melden aan de uitzendkrachten die bij hen werken

Download PDF

SoCompact 12/23

Ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden

Download PDF

SoCompact 12/24

Percentages van de werkgeversbijdragen op SWT’s en SWAV’s opnieuw gewijzigd

Download PDF

SoCompact 12/25

Ook bij insourcing zonder eigendomsoverdracht van materiële activa, kan sprake zijn van "overgang van onderneming"

Download PDF

SoCompact 12/26

Percentages van de bijdragen op SWT’s en SWAV’s opnieuw aangepast

Download PDF

SoCompact 12/27

Compacte catechismus over het recht op de jaarlijkse vakantie 2012: zes vragen en even zoveel antwoorden

Download PDF

SoCompact 12/28

Nieuwe bijzondere werkgeversbijdrage op premies en bijdragen voor aanvullende pensioenen

Download PDF

SoCompact 12/29-30

Prettige vakantie!

Download PDF

SoCompact 12/31

Ontslagvergoedingen bij vermindering van arbeidsprestaties: ouderschapsverlof en arbeidsongeschiktheid blijven de enige uitzonderingen

Download PDF

SoCompact 12/32

Belgische controleregels voor deeltijdse arbeid als zodanig niet strijdig met Europees recht

Download PDF

SoCompact 12/33

Aanvaarding aanvraag tot re-integratie beschermde werknemer kan aan vakbond worden gericht

Download PDF

SoCompact 12/34

Geen verdere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden in een Europese ondernemingsraad na eht einde van het mandaat

Download PDF

SoCompact 12/35

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers in de strijd tegen verloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

Download PDF

SoCompact 12/36

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Download PDF

SoCompact 12/37

Wijzigingen aan de Arbeidsrelatieswet: een nieuw vermoeden om uit te maken wie werknemer is en wie niet

Download PDF

SoCompact 12/38

Voorkom "geheugenverlies" en onwilligheid en spaar geld en tijd met het schriftelijk getuigenbewijs

Download PDF

SoCompact 12/39

Vermoeden van verzekeringsplicht voor vennootschapsmandatarissen in het sociaal statuut der zelfstandigen is weerlegbaar

Download PDF

SoCompact 12/40

Weerom gerommel aan de reglementering rond werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen) Tijdelijke werkloosheid? Onmiddellijk meedelen aan de RVA!

Download PDF

SoCompact 12/42

De “relancestrategie” van de regering- Di Rupo: (1). Langere werkuitkering voor werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid Dat enkel werklieden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een vergoeding voor willekeurig ontslag kunnen genieten, is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Download PDF

SoCompact 12/41

Afgestudeerde jongeren kunnen toch nog een studentenovereenkomst sluiten

Download PDF

SoCompact 12/43

EHBO bij ziekenhuisopname van een zwaar ziek kind: vanaf 1 november 2012 kan één week zorgverlof opgenomen worden

Download PDF

SoCompact 12/46

Voorzichtig met regelingen die voorzien in prestatiegebonden loonsverhogingen voor personeelsafgevaardigden in ondernemingsraad of CPBW

Download PDF

SoCompact 12/44

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 12/45

Beantwoordt uw arbeidsplaats aan de wettelijke basiseisen? Op de ‘to do list’ voor 2013: een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen

Download PDF

SoCompact 12/47

Gedrag dat het ontslag zijn willekeurig karakter ontneemt, moet zich niet noodzakelijk situeren in het kader van de contractuele relaties

Download PDF

Socompact 12/49

Gesleutel aan de doelgroepverminderingen voor jong en oud...

Download PDF

SoCompact 12/48

Maak plaats voor de werkplekleerplaatsen

Download PDF

SoCompact 12/50

Wie is vrijgesteld van de forfaitaire preventiecontributie?

Download PDF

SoCompact 12/52

Ontwerp van eindejaarsprogrammawet bindt strijd aan met detacheringsfraude

Download PDF

SoCompact 12/51

De eindejaarsprogrammawet 2012

Download PDF

SoCompact 13/01

Gedaan met misbruiken in het kader van de internationale mobiliteit

Download PDF

SoCompact 13/02

Reglementering over nieuwste bijzondere socialezekerheidsbijdrage aanvullende pensioenen aangepast

Download PDF

SoCompact 13/03

De sociaalrechtelijke antimisbruikbepaling

Download PDF

SoCompact 13/04

Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers varieert voortaan naargelang van de leeftijd en de werkloosheidsduur. Uitbreiding Dimonaverplichting!

Download PDF

SoCompact 13/05

De “relancestrategie” van de regering- Di Rupo: (2). Versterking van de werkbonus

Download PDF

SoCompact 13/06

De “relancestrategie” van de regering- Di Rupo: (3). Gesleutel aan de structurele vermindering van werkgeversbijdragen en diverse doelgroepverminderingen van het banenplan

Download PDF

SoCompact 13/07

Werken tijdens het pensioen, de voorwaarden wijzigen

Download PDF

SoCompact 13/08

Sociale ruling kan eindelijk van start gaan

Download PDF

SoCompact 13/10

Overdracht van onderneming vereist geen duurzaamheid

Download PDF

SoCompact 13/09

Zwaardere sancties voor werkgevers die illegale niet-Europeanen tewerkstellen

Download PDF

SoCompact 13/11

Hoever staat het nu met de versterking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen? Vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen m.b.t. de doelgroepvermindering voor mentors

Download PDF

SoCompact 13/12

Wanneer kan de nietigheid van de arbeidsovereenkomst worden ingeroepen tegen de werknemer?

Download PDF

SoCompact 13/13

Limosa gekooid onder druk van Europa?

Download PDF

SoCompact 13/14

Nationale Arbeidsraad sluit zes (of drie?) collectieve arbeidsovereenkomsten

Download PDF

SoCompact 13/15

Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten. Inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen: verlenging en verstrenging

Download PDF

SoCompact 13/16

Arbeidsovereenkomst of employment contract? Hof van Justitie beslist dat Nederlands Taaldecreet het vrij verkeer van werknemers belemmert

Download PDF

SoCompact 13/17

De werkbonus opnieuw versterkt Drie CAO’s van de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot het SWT

Download PDF

SoCompact 13/19

Vaststelling van de opzeggingstermijn van een “hogere” bediende door de rechter. Welke criteria komen (niet) in aanmerking?

Download PDF

SoCompact 13/18

Loonnorm voor 2013 en 2014 bij koninklijk besluit bepaald op 0 %

Download PDF

SoCompact 13/20

Zijn bewakingsagenten werknemers of zelfstandigen?

Download PDF

SoCompact 13/21

Arbeidstijdverkorting als een maatregel om personen met een handicap in staat te stellen aan het werk te blijven

Download PDF

SoCompact 13/22

Voor het bestaan van willekeurig ontslag is niet vereist dat de werknemer de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft nagestreefd

Download PDF

SoCompact 13/23

Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen: geen vervanging in dezelfde technische bedrijfseenheid

Download PDF

SoCompact 13/24

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 13/25

Gepensioneerden van 65 jaar en ouder met een loopbaan van 42 jaar mogen voortaan onbeperkt bijverdienen

Download PDF

SoCompact 13/27-35

Aard van de arbeidsrelaties: bijzondere regels voor de bouwsector en voor land- en tuinbouw

Download PDF

SoCompact 13/26

Versterking van de structurele lastenverlaging

Download PDF

SoCompact 13/36

Uitzendarbeid: sinds 1 september 2013 - ook mogelijk: voor de invulling van een vacante werkpost - aan banden gelegd: opeenvolgende dagcontracten

Download PDF

SoCompact 13/38

Vanaf 1 oktober 2013 meer mogelijkheden voor flexibiliteit in de arbeidstijd

Download PDF

SoCompact 13/37

Wat is er tijdens de vakantiemaanden juli en augustus gewijzigd op socialezekerheidsrechtelijk vlak?

Download PDF

SoCompact 13/39

Vanaf 1 januari 2014: dezelfde opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden en geen carenzdag meer

Download PDF

SoCompact 13/40

RSZ-bijdragen op beëindigingsvergoedingen: optimalisaties via beschermingsvergoedingen en niet-concurrentieovereenkomsten aan banden gelegd

Download PDF

SoCompact 13/43

Sinds 1 september 2013 hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling loon in bepaalde sectoren

Download PDF

SoCompact 13/41

Recente wijzigingen in de vakantiewetgeving

Download PDF

SoCompact 13/42

Externe werknemers in uw onderneming? Vergeet voortaan niet ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging in te lichten

Download PDF

SoCompact 13/44

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden, nu ook in de vleessector

Download PDF

SoCompact 13/45

Eenheidsstatuut: opleidingen op maat van uw onderneming

Download PDF

SoCompact 13/46

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 13/48

Relancemaatregelen voor de horeca eindelijk gepubliceerd. Zie ginds komt het eenheidsstatuut er eindelijk aan...

Download PDF

SoCompact 13/47

Decemberafrekening vakantiegeld wijzigt, maar pas in december 2014

Download PDF

SoCompact 13/49

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014

Download PDF

SoCompact 13/51

Afzien van en kwijtschelding van burgerlijke sancties door de RSZ

Download PDF

SoCompact 13/50

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Download PDF

SoCompact 13/52

Over de voorschottenregeling en de werkbonus

Download PDF

SoCompact 14/01

Grote drukte op wetgevend vlak. De socialezekerheidsrechtelijke behandeling van beëindigingsvergoedingen weerom gewijzigd. Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af.

Download PDF

SoCompact 14/02

Wet op het eenheidsstatuut : nieuwe mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd op te zeggen in het begin van de arbeidsrelatie. Duur sollicitatieverlof gewijzigd door de wet op het eenheidsstatuut.

Download PDF

SoCompact 14/03

Wet op het eenheidsstatuut schaft carenzdag af, maar wat met het gewaarborgd dagloon?

Download PDF

Socompact 14/05

Outplacement voor alle werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken

Download PDF

SoCompact 14/04

Uitvoeringsbesluit ontslagcompensatievergoeding gepubliceerd

Download PDF

SoCompact 14/06

Ouder is nog altijd jong, korter nog altijd langdurig: Uitbreiding van de regeling van bijdragevermindering en werkuitkering voor jonge laaggeschoolde langdurig werkzoekenden Bijzondere bijdrage op ontslagvergoedingen

Download PDF

SoCompact 14/07

De motiveringsplicht van de CAO nr. 109. Wie moet wat bewijzen?

Download PDF

SoCompact 14/08

De CAO nr. 109: het toepassingsgebied en het recht de ontslagredenen te kennen

Download PDF

SoCompact 14/09

CAO nr. 109 : het recht op schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag

Download PDF

Socompact 14/10

Zijn er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de bescherminsvergoeding betaald aan de preventieadviseur?

Download PDF

SoCompact 14/12

Hof van Justitie legt het ontbrekende stukje in de puzzel van de ontslagbescherming bij ouderschapsverlof Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd

Download PDF

Socompact 14/11

Van 3 naar 5: doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen uitgebreid tot eerste vijf aanwervingen

Download PDF

SoCompact 14/13

Hof van Cassatie beslist: ook arbeid verricht als vrijetijdsbesteding en zonder het oogmerk een inkomen te verwerven, kan een arbeidsovereenkomst opleveren

Download PDF

Socompact 14/14

Opnieuw versterking van de structurele bijdragevermindering

Download PDF

Socompact 14/17

Arbeidsovereenkomst en employment contract. Nederlands Taaldecreet aangepast na arrest van het Hof van Justitie

Download PDF

Socompact 14/16

Maken promotionele kortingsbonnen deel uit van het jaarloon?

Download PDF

Socompact 14/15

Geen aangifteplicht meer bij lichte arbeidsongevallen

Download PDF

Socompact 14/18

Vanaf 1 september 2014: nieuwe regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk

Download PDF

Socompact 14/19

Vanaf 16 mei 2014 hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon voor bepaalde transportactiviteiten

Download PDF

Socompact 14/21

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar gepubliceerd Vergoeding wegens collectief ontslag vrij van socialezekerheidsbijdragen

Download PDF

Socompact 14/20

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: eerste analyseverslag over de bezoldigingsstructuur moet de gegevens van 2014 bevatten

Download PDF

Socompact 14/22

Diverse wijzigingen m.b.t. het gezondheidstoezicht op de werknemers en m.b.t. de bijdragebetaling voor de prestaties van de preventieadviseurs van de externe diensten

Download PDF

Socompact 14/23

CO2-bijdrage op utilitaire voertuigen: standpunt van de RSZ

Download PDF

Socompact 14/25

Nieuw weerlegbaar vermoeden van verzekeringsplicht in het sociaal statuut der zelfstandigen voor vennootschapsmandatarissen

Download PDF

Socompact 14/24

Hof van Cassatie oordeelt over het vermoeden van een arbeidsovereenkomst voor wie aan handelsvertegenwoordiging doet

Download PDF

Socompact 14/26

Bestaande discriminatie t.a.v. zwangere werkneemster met verschillende deeltijdse contracten wordt weggewerkt

Download PDF

SoCompact 14/27-35

De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op een rijtje gezet

Download PDF

SoCompact 14/36

Genderwet aangepast op twee punten

Download PDF

SoCompact 14/37

De papieren maaltijdcheque verdwijnt vanaf 1 januari 2016

Download PDF

SoCompact 14/39

Mondelinge overeenkomsten voor een bepaalde tijd: voorzichtigheid is geboden

Download PDF

SoCompact 14/38

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“

Download PDF

SoCompact 14/41

Op "auteursrechten" zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd

Download PDF

SoCompact 14/40

Huishoudelijke poets- en/of tuinhulpen moeten vanaf 1 oktober 2014 aangegeven worden aan de RSZ

Download PDF

SoCompact 14/42

Geen nieuws In deze periode waarin de regering-Michel nog op dreef moet komen, heeft dit weekoverzicht u niets belangwekkends te signaleren.

Download PDF

SoCompact 14/43

De basis van de opzeggingsvergoeding bij deeltijdse tewerkstelling: een nieuw stukje van de puzzel

Download PDF

SoCompact 14/45

Terugbetaling kosten voor het gebruik door de werknemer van zijn eigen PC en/of internet

Download PDF

Socompact 14/44

Ondernemingen die zelf voldoende opleidingsinspanningen realiseren, kunnen de bijkomende bijdrage van 0,05% voor educatief verlof die zij al hebben betaald, van de RSZ terugvorderen

Download PDF

SoCompact 14/47

Een vacature voorbehouden aan min-dertigers. Mag dat?

Download PDF

SoCompact 14/46

Geen nieuws In deze periode waarin de regering-Michel nog op dreef moet komen, heeft dit weekoverzicht u niets belangwekkends te signaleren.

Download PDF

SoCompact 14/48

Dertien zondagen tewerkstellen: per werknemer of per werkgever?

Download PDF

SoCompact 14/49

"Controle- of inspectieopdrachten buiten de normale werkuren" krijgen een vervroegd verjaardagsgeschenk

Download PDF

Socompact 14/50

Wie is gehouden voor schulden ontstaan na de overdracht van onderneming?

Download PDF

SoCompact 14/51

Ontslagdiscriminatie onder contractanten in de publieke sector

Download PDF

SoCompact 14/52

Voor u ligt het laatste nummer van het weekoverzicht SoCompact van het kalenderjaar 2014. Op sociaalrechtelijk vlak is er deze week niets belangwekkends te signaleren. De redactie van So-Compact wil evenwel dit laatste nummer van 2014 gebruiken om u en al wie u dierbaar is prettige feestdagen en een gelukkig 2015 te wensen! De eerstvolgende editie van de SoCompact wordt u bezorgd op 9 januari 2015.

Download PDF

SoCompact 15/01

Regels over onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet gewijzigd

Download PDF

SoCompact 15/02

De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015

Download PDF

SoCompact 15/03

Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers teruggeschroefd

Download PDF

SoCompact 15/04

Werken tijdens het pensioen: de nieuwe regels

Download PDF

SoCompact 15/05

RSZ en vakantiegeld voor niet-opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen

Download PDF

SoCompact 15/09

CAO nr. 64 over het recht op ouderschapsverlof aangepast aan Europees recht

Download PDF

SoCompact 15/06

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn en het einde van de arbeidsover-eenkomst

Download PDF

SoCompact 15/08

Bijdrageopslag en interest op RSZ-bijdragen

Download PDF

SoCompact 15/10

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: verhoogde bedragen vanaf 1 januari 2015

Download PDF

SoCompact 15/11

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 15/12

Lastenverlaging ingezet: vermindering van de kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie handarbeiders

Download PDF

SoCompact 15/13

De uitvoering van de regelgeving m.b.t. de opleidingsinspanning wordt opgeschort

Download PDF

Socompact 15/14

Loonnorm voor 2015 en 2016 bij wet bepaald

Download PDF

Socompact 15/15

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 15/16

Download PDF

Socompact 15/17

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 15/18

Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen

Download PDF

Socompact 15/19

SWT vanaf 1 januari 2015: leeftijds- en anciënniteitsvereisten en relevante cao’s van de Nationale Arbeidsraad

Download PDF

Socompact 15/20

Kamer debatteert over de sociale verkiezingen van 2016

Download PDF

SoCompact 15/21

De door- en oplopende kosten van huisarbeid

Download PDF

Socompact 15/22

Geen nieuws. SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

Socompact 15/23

Ontwerp van programmawet ingediend in de Kamer

Download PDF

Socompact 15/24

Maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in 2016

Download PDF

SoCompact 15/25

De bijdrage voor de jaarlijkse vakantie van handarbeiders verlaagt met ingang van 1 april 2015

Download PDF

Socompact 15/26

Wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen ingediend in de Kamer

Download PDF

Socompact 15/36

Wachtdiensten, oproepingen en vergoeding: het plaatje is rond

Download PDF

SoCompact 15/39

Grondwettelijk Hof veegt kortere opzeggingstermijnen voor werklieden tewerkgesteld op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van tafel

Download PDF

Socompact 15/37

Twee snelheden bij een ontslag wegens dringende reden

Download PDF

Socompact 15/38

Versterking van de sociale werkbonus met ingang van 1 augustus 2015 (deel 2)

Download PDF

SoCompact 15/40

Vanaf 1 oktober 2016 verplichte girale loonbetaling indien sectoren geen uitzondering maken

Download PDF

SoCompact 15/42

RSZ-vrije kosten kunnen worden bewezen door een globaal forfait

Download PDF

SoCompact 15/41

Leeftijd is geen geldig motief voor een zwakkere ontslagbescherming

Download PDF

Socompact 15/43

Het “recht op arbeid” van werkwilligen

Download PDF

SoCompact 15/44

Geen ontslagmotivering voor besturen?

Download PDF

Socompact 15/45

Woon-werkverkeer kan arbeidstijd zijn zonder recht op loon

Download PDF

Socompact 15/46

Vakantiegeld bij overstap van deeltijds naar voltijds: een molensteen in de kikkerpoel?

Download PDF

Socompact 15/47

Impliciet ontslag behoort tot het acquis communautaire

Download PDF

SoCompact 15/48

Flexi-jobwerknemers tewerkstellen, kan enkel in de horeca

Download PDF

SoCompact 15/49

Systeem "verzwaard risico (op arbeidsongevallen)" nogmaals aangepast

Download PDF

Socompact 15/51

Hoeveel moet u in 2016 betalen aan uw externe preventiedienst? De nieuwe tariefregeling in een notendop.

Download PDF

SoCompact 15/50

Insourcing kan verplichten tot overname van werknemers

Download PDF

SoCompact 15/52

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast vanaf 1 januari 2016

Download PDF

Socompact 15/53

Als de klok morgen middernacht slaat, komt er nog eens een e- bij: naast de e-maaltijdcheque is er vanaf 1 januari 2016 ook de e-ecocheque

Download PDF

SoCompact 16/01

Hogere werkgeversbijdragen op SWT’s en SWAV’s vanaf 1 januari 2016 Werkgevers moeten in Vlaanderen de terugbetalingsaanvraag educatief verlof uiterlijk 30 maart 2016 indienen

Download PDF

SoCompact 16/02

Privé-e-mails van een werknemer voorleggen, is de werkgever niet per definitie verboden

Download PDF

SoCompact 16/03

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2016

Download PDF

SoCompact 16/04

Ontslag wegens ziekte is niet per definitie kennelijk onredelijk

Download PDF

Socompact 16/05

Het basispercentage van de werkgeversbijdragen verlaagt tot 25 % vanaf 1 januari 2018

Download PDF

Socompact 16/06

De personeelsdirecteur als enige getuige: wat is de bewijswaarde daarvan?

Download PDF

SoCompact 16/07

Op loon waarvan de werknemer afstand doet, zijn niet altijd RSZ-bijdragen verschuldigd

Download PDF

SoCompact 16/08

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 16/09

Aanvullende gezinsbijslag als optimaliseringsinstrument

Download PDF

SoCompact 16/10

Zwartwerk loont

Download PDF

Socompact 16/11

Wat is de kostprijs van een maaltijd?

Download PDF

SoCompact 16/12

Nooit recht op voltijds loon bij deeltijdse arbeid

Download PDF

Socompact 16/13

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 16/15

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 16/14

De krachtlijnen van het Vlaamse doelgroepenbeleid

Download PDF

SoCompact 16/16

Sociaal Strafwetboek wordt aangevuld en opgelapt Terugvordering bijkomende bijdrage voor onvoldoende opleidingsinspanningen

Download PDF

SoCompact 16/17

Facturen voor verboden terbeschikkingstelling zijn niet opeisbaar

Download PDF

SoCompact 16/18

Gesleutel aan de wetgeving in het kader van economische werkloosheid

Download PDF

Socompact 16/19

Geen nieuws

Download PDF

SoCompact 16/21

Moet een "bericht van wijziging van bijdragen" van de RSZ een motivering bevatten?

Download PDF

SoCompact 16/20

Debetberichten "onvoldoende opleidingsinspanningen" geannuleerd

Download PDF

SoCompact 16/22

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 16/23

De hervorming van de structurele bijdragevermindering

Download PDF

SoCompact 16/26

Het vernieuwde en vereenvoudigde Vlaamse doelgroepenbeleid

Download PDF

SoCompact 16/24

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 16/25

Zeg nooit ouderschapsverlof tegen zwangerschapsverlof

Download PDF

SoCompact 16/35

Gevolgen van de regionalisering van een aantal bevoegdheden in het domein van het sociaal recht

Download PDF

SoCompact 16/36

Eén kleine misstap na 22 jaar onberispelijke dienst kan je je job kosten.

Download PDF

SoCompact 16/38

Arbeidscontractanten van publiekrechtelijke werkgevers worden gediscrimineerd

Download PDF

SoCompact 16/37

Afschaffing van de 48-urenregel en meer gebruik van de elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Download PDF

SoCompact 16/39

Ook Brussel heeft nu een eigen versie van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Download PDF

SoCompact 16/40

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 16/41

De aanhouder wint: over aflopende en voortdurende zware fouten

Download PDF

SoCompact 16/42

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 16/45

Zelfstandigen moeten “ongedisciplineerd” zijn

Download PDF

SoCompact 16/43

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 16/44

RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden

Download PDF

SoCompact 16/49

50 dagen studentenarbeid worden 475 uren studentenarbeid

Download PDF

SoCompact 16/46

Bij vergissing aan een werknemer betaalde bedragen kunnen tot tien jaar worden teruggevorderd

Download PDF

SoCompact 16/47

Einde van de arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer: nieuwe wettelijke regeling op komst

Download PDF

SoCompact 16/48

Disharmonie na een overdracht van onderneming

Download PDF

SoCompact 16/50

Zet u schrap voor de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk

Download PDF

SoCompact 16/51

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Download PDF

SoCompact 16/52

Nieuwjaarswensen

Download PDF

SoCompact 17/01

Zet u schrap voor de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (deel 2)

Download PDF

SoCompact 17/02

Zet u schrap voor de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (deel 3)

Download PDF

SoCompact 17/03

Zet u schrap voor de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (deel 4)

Download PDF

SoCompact 17/04

Hogere werkgeversbijdragen op SWT’s en SWAV’s vanaf 1 januari 2017

Download PDF

SoCompact 17/05

Over het dwangbevel en de minnelijke invordering door de RSZ

Download PDF

SoCompact 17/06

Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen weerom versterkt met ingang van 1 januari 2017

Download PDF

SoCompact 17/08

Verlengen de weekends van een periode van schorsing de opzeggingstermijn?

Download PDF

SoCompact 17/07

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 17/09

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk goedgekeurd door de Kamer

Download PDF

SoCompact 17/10

Dit lazen we voor u in de recentste versie van de administratieve RSZ-instructies

Download PDF

SoCompact 17/11

Het hoofddoekarrest

Download PDF

SoCompact 17/12

Werf een langdurig werkzoekende aan en ontvang een premie

Download PDF

SoCompact 17/13

Nieuwe en beter afdwingbare loonnorm

Download PDF

SoCompact 17/14

Regels m.b.t. overloon voor bijkomende prestaties door deeltijdse werknemers wijzigen op 1 oktober 2017

Download PDF

SoCompact 17/15

SWT-mogelijkheden in de periode 2017-2018

Download PDF

SoCompact 17/16

Ook in 2017 en 2018 blijft landingsbaan met onderbrekingsuitkeringen mogelijk vanaf 55 jaar

Download PDF

SoCompact 17/17

Afzien van de schorsing van de opzeggingstermijn

Download PDF

SoCompact 17/18

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling

Download PDF

SoCompact 17/19

De vakbonden bestaan niet

Download PDF

SoCompact 17/20

Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen

Download PDF

SoCompact 17/22

Reglementering tijdskrediet en thematisch verlof aangepast op 1 juni 2017

Download PDF

SoCompact 17/21

Overgang van onderneming en wijziging van de arbeidsvoorwaarden

Download PDF

SoCompact 17/23

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk is er

Download PDF

SoCompact 17/24

Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden: enkele kleine aanpassingen

Download PDF

SoCompact 17/25

Kleine wijziging aan de werkgeversbijdrage voor het asbestfonds

Download PDF

SoCompact 17/26

Dit is het laatste nummer van SoCompact van het gerechtelijk jaar 2016-2017. Op sociaalrechtelijk vlak is er deze week geen belangrijk nieuws te signaleren.

Download PDF

SoCompact 17/27-35

Download PDF

SoCompact 17/36

“Wanneer mag je facture (of invoice) zeggen tegen een factuur?”

Download PDF

SoCompact 17/37

Hoor je een werknemer bij ontslag nu te horen of niet?

Download PDF

SoCompact 17/40

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 17/38

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Download PDF

SoCompact 17/39

Wie aankopen toevertrouwd krijgt, bekleedt een vertrouwenspost

Download PDF

SoCompact 17/41

Geen nieuws SoCompact wil u enkel informatie geven die u écht nodig heeft. Een "leeg" nummer als dit betekent dan ook alleen: geen sociaaljuridisch nieuws gemist.

Download PDF

SoCompact 17/42

Arbeidsrecht en lengte

Download PDF

SoCompact 17/43

Wie niet weet, soms deert

Download PDF

SoCompact 17/44

Kan uw onderneming gebruik maken van het nieuwe stelsel wijk-werken?

Download PDF

SoCompact 17/46

Wat is een smartphone, pc of tablet waard?

Download PDF

SoCompact 17/45

It’s That Time of the Year Again…

Download PDF

SoCompact 17/47

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk op komst

Download PDF

SoCompact 17/48

Het (bijna) absolute recht op vakantie/ Inspanning voor risicogroepen opnieuw geactiveerd voor de periode 2017-2018

Download PDF

SoCompact 17/49

Wanneer is er sprake van een “verboden vervanging” voor de toepassing van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen?

Download PDF

SoCompact 17/50

Ontwerp Relancewet /Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers vereist effectieve prestaties

Download PDF

SoCompact 17/51-52

Opleidingsverplichtingen werkgevers verder uitgewerkt

Download PDF

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Sources say: “The firm has some headline names for employment cases and is very strong in litigation”

Chambers & Partners 2012
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios